Projekt

Više o nama

Projekt “Europeizacija”

EU projekt “Europeizacija” razvijen je s ciljem podupiranja organizacija na njihovome putu ka Europi kroz online sredstvo za samoprocjenu koje će institucijama dati detaljne preporuke za buduće akcije. Projekt je financiran sredstvima Erasmus+ programa i provelo ga je u razdoblju od dvije godine sedam partnera iz pet europskih zemalja.

Ovaj projekt nagradila je kao “Primjer dobre prakse” Erasmus+ programska Nacionalna agencija pri Saveznom institutu za profesionalno obrazovanje (NA-BiBB).

Europska Komisija postavila je ambiciozne ciljeve za program Erasmus+ 2014-2020: skoro 4 milijuna Europljana trebalo bi sudjelovati u aktivnostima formalnog i neformalnog učenja u inozemstvu, a trebalo bi biti uspostavljeno 125.000 međunarodnih europskih partnerstava. Poseban naglasak je stavljen na “novopridošlice”: organizacije koje do sada nisu sudjelovale u europskim ili transnacionalnim projektima.

Mnoge organizacije, međutim, nisu dovoljno spremne da bi ostvarile te ciljeve ili provele europeizacijske strategije. Institucijama često nedostaje širok spektar mogućnosti unutar vlastitih ljudskih resursa ili u drugim operativnim, tehničkim ili financijskim područjima. Projekt “Europeizacija” će, putem online alata za samoprocjenu, pomoći organizacijama prepoznati neophodne kompetencije za rad na međunarodnoj razini. Alat će im omogućiti da jasnije sagledaju svoje snage i slabosti i savjetovati im kako razviti njihove vještine.

Alat za samoprocjenu namijenjen je svima koji su uključeni u strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i tvrtkama koje djeluju kao obrazovne ustanove i ustanove za usavršavanje na lokalnoj, regionalnoj ili međunarodnoj razini. Uzete su u obzir potrebe različitih vrsta organizacija (neprofitnih, te u javnom i privatnom sektoru) i alat se može koristiti u svim europskim državama.

Očekivani utjecaj ovog projekta je u tomu da se obrazovne ustanove bolje pripreme za vlastitu europeizaciju te razviju uspješnije i dugotrajnije strategije europeizacije i internacionalizacije.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Erasmus+ programa, KA2 – Suradnja i inovacije za dobre prakse.

Naziv projekta: “Europeizacija – alat za samo-procjenu organizacijske zrelosti za europeizaciju edukacijskih ustanova”
Broj projekta: 2014-1-DE02-KA200-001539