Tanja Popović Filipović

Priče o uspjehu / Intervju

Centar za edukaciju i informiranje potrošača – CEIP, predsjednica
Hrvatska
www.ceip.hr

CEIP, Centar za edukaciju i informiranje potrošača, je apolitična, civilna organizacija koja nastupa neovisno o vladi. Cilj joj je pružiti pomoć građanima Osječko-baranjske županije u Republici Hrvatskoj putem zaštite njihovih potrošačkih prava kao i poduprijeti hrvatsku legislativu s ciljem usvajanja najviših standarda zaštite potrošača na jednak način kako se to radi u razvijenim demokracijama.

Osnovni cilj CEIP-a je zaštititi potrošače i njihove obitelji tako da im se pomogne promijeniti se iz pasivnih u aktivne potrošače. To znači da trebaju postati svjesni svojih zaštićenih potrošačkih prava na robu i usluge najviše kvalitete te prava na pravne zaštite od korupcije te birokratske i monopolističke nepravde.

Tanja Popović Filipović je predsjednica CEIP-a te nekadašnja članica Europske savjetodavne skupine za zaštitu potrošača. Izravno je uključena u preporuke za provedbu politike zaštite potrošača. CEIP je također uključen u zaštitu potrošača u području edukacije odraslih, mladih kao i neformalne edukacije.

Projektni tim: Kako Vi osobno doživljavate pojam „europeizacije“ i kako predviđate da bi ona mogla biti provedena u vašoj organizaciji?

Tanja Popović Filipović: Za mene, europeizacija je vrlo pozitivan termin koji se odnosi na sposobnost sudjelovanja u radu veće zajednice kroz umreženje, mobilnost i financiranje. U našemu kontekstu, to znači veću suradnju. To također znači da smo sposobni prijaviti se za financijsku potporu na nivou Europske unije za naše glavne projekte. Namjeravamo i nadalje širiti naš europski rad putem predstavljanja projekata za povećanje globalne percepcije po pitanju bacanja hrane u otpad, a u suradnji s našim europskim partnerima.

Projektni tim: Koji su najveći izazovi za Vašu organizaciju s kojima ste se susreli u svome europskom ili međunarodnom radu?

Tanja Popović Filipović: Naša organizacija, srećom, nije iskusila nikakve interne prepreke našim međunarodnim aktivnostima: naši su zaposlenici uvijek bili angažirani i motivirani. Najveći izazov s kojim smo se susreli tijekom našim međunarodnih aktivnosti bio je financijske prirode, konkretno, pokriće znatnih troškova čestih putovanja u Bruxelles koji nisu predviđeni u financijama samoga projekta. Na žalost, susreli smo se sa nekoliko teškoća u području financiranja i to i dalje ostaje naš najveći izazov.

Projektni tim: U kojim je djelatnostima Vaše organizacije europski i međunarodni rad do sada imao najveći utjecaj?

Tanja Popović Filipović: Vjerujemo kako je naš međunarodni rad imao najveći utjecaj upravo na misiju naše organizacije, viziju i kulturu te na naše vanjske odnose. Proširili smo našu misiju slijedeći integraciju Hrvatske u Europsku uniju s obzirom na to da smo se do tada isključivo fokusirali na djelovanje na nacionalnom nivou. Temeljeno na našim iskustvima, sada također imamo bolju perspektivu o mogućnostima i beneficijama koje donose europski i međunarodni poslovi. To nam pomaže dosegnuti cilj da hrvatski građani-potrošači budu jednako ponosni i pravno zaštićeni kao i njihovi europski susjedi. U širim okvirima, na skoro svaku aktivnost koju smo poduzeli s drugim organizacijama iz Europske unije utjecao je naš europski posao. Vidjeli smo bezbrojne pozitivne promjene u našim strategijama za vodstvo, upravljanje, ljudske resurse, upravljanje projektima i upravljanje financijama. Također, za nas je je bilo od velike pomoći analizirati način na koji smo se suočili s izazovima vezanima za naše međunarodne poslove u prošlosti, jer nam je to pomoglo i dalje profesionalizirati i ojačati našu organizaciju.

Projektni tim: Gdje u budućnosti vidite svoju europeiziranu organizaciju?

Tanja Popović Filipović: Maštam da ću jednoga dana vidjeti našu organizaciju kao članicu međunarodne organizacije za zaštitu potrošača. Takvo članstvo je jedini način za sudjelovanje u procesima odlučivanja i u pitanjima koja se tiču potrošača na razini Europske unije. Trenutno radimo na uspostavi platforme za zaštitu potrošača u istočnoj Hrvatskoj.

Projektni tim: Koji biste savjet dali drugim organizacijama kako bi bolje upravljale svojim procesom europeizacije ili internacionalizacije?

Tanja Popović Filipović: Povezivanje, povezivanje i povezivanje. Umrežavanje je najbolji način za poboljšanje vašeg djelovanja u vašoj neposrednoj sredini. Povežite vašu organizaciju s drugim organizacijama i ustanovama u sličnim sektorima i ne plašite se pozitivnih promjena. One će vam donijeti mnogo posla, ali također i mnogo uspjeha.