Συχνές ερωτήσεις

Σχετικά με

1. Πώς είναι δομημένο το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης;

Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης αποτελείται από επτά θεματικές περιοχές, καθεμία από τις οποίες στη συνέχεια ασχολείται με σημαντικά θέματα για τον Εξευρωπαϊσμό και τη διεθνοποίηση ενός οργανισμού. Θα σας επιδειχθούν οι περιγραφές των τεσσάρων καταστάσεων και για κάθε θέμα και θα πρέπει να επιλέξετε την περιγραφή που αντιπροσωπεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον οργανισμό σας.

2. Τι πληροφορίες παρέχονται από την εξέταση της αυτό-αξιολόγησης;

Μόλις θα ολοκληρώσετε όλα τα θέματα, θα λάβετε μια έκθεση αξιολόγησης με βάση τις απαντήσεις σας, η οποία θα σας δώσει την τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας Εξευρωπαϊσμού του οργανισμού σας. Η αξιολόγηση αυτή καλύπτει τόσο τις επιμέρους θεματικές περιοχές αλλά και τα συνολικά αποτελέσματά σας. Παράλληλα με αυτό, θα λάβετε συστάσεις για την εν εξελίξει διαδικασία Εξευρωπαϊσμού του οργανισμού σας, καλύπτοντας επίσης κάθε επιμέρους περιοχή και τα συνολικά αποτελέσματά σας. Θα είστε επίσης σε θέση να δείτε πού βρίσκονται οι διαδικασίες Εξευρωπαϊσμού άλλων οργανισμών, πραγματοποιώντας μια σύγκριση των ανώνυμων αποτελεσμάτων με οργανισμούς που έχουν ολοκληρώσει την αυτό-αξιολόγησή μας.

3. Ποιες δυνατότητες έχει προσφέρει η διεθνοποίηση στον οργανισμό μου;

Ο Εξευρωπαϊσμός και η διεθνοποίηση προσφέρουν στους οργανισμούς ευκαιρίες για την αειφόρο ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω της πρόσβασης σε νέα τεχνογνωσία, νέες αγορές και νέες πηγές χρηματοδότησης, καθώς επίσης και ευκαιρίες για την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και οργανωτική φήμη. Μπορείτε να μάθετε εδώ περισσότερα για τα οφέλη της διεθνοποίησης για τον οργανισμό σας. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε εδώ τις ιστορίες επιτυχίας άλλων οργανώσεων.

4. Τι είναι ο «Εξευρωπαϊσμός» ενός οργανισμού;

Σε σχέση με την οργανωτική ανάπτυξη, ο όρος «Εξευρωπαϊσμός» αναφέρεται στη διαδικασία που αναλαμβάνει ένας οργανισμός, προκειμένου να λειτουργήσει με επιτυχία σε ένα διεθνές πλαίσιο μέσα στην Ευρώπη. Για έναν οργανισμό που έχει εργαστεί στο παρελθόν κυρίως στην εθνική σφαίρα, ο Εξευρωπαϊσμός θα οδηγήσει σε μια διαδικασία αλλαγής που θα επηρεάσει διαφορετικές περιοχές, που κυμαίνονται από τη στρατηγική του οργανισμού για τον οικονομικό σχεδιασμό μέχρι την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. (Βλέπε επίσης ερώτημα 7)

5. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του Εξευρωπαϊσμού και της διεθνοποίησης ενός οργανισμού;

Όχι, γιατί η προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι η ίδια και στις δύο. Σε αντίθεση με την «διεθνοποίηση», ωστόσο, ο όρος «Εξευρωπαϊσμός» εστιάζει περισσότερο στη συνεργασία σε ένα διεθνές πλαίσιο, μέσα στην Ευρώπη.

6. Πώς θα με βοηθήσει αυτή η αυτό-αξιολόγηση στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής διεθνοποίησης για τον οργανισμό μου;

Θα λάβετε τρεις σημαντικές πληροφορίες από αυτή την αυτό-αξιολόγηση:

  • Μια επισκόπηση των θεμάτων που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του οργανισμού σας σε μια διαδικασία Εξευρωπαϊσμού.
  • Επίγνωση στο που βρίσκεται αυτή τη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού του οργανισμού σας αυτή τη στιγμή.
  • Συστάσεις που βασίζονται στην περιγραφή της τρέχουσας κατάστασής σας.

Η πληροφορία αυτή αποτελεί βασικό θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής Εξευρωπαϊσμού.
Προτείνουμε πολλά μέλη του οργανισμού σας να ολοκληρώσουν την αυτό-αξιολόγηση ανεξάρτητα. Τα αποτελέσματα, είτε παρόμοια είτε διαφορετικά, θα αποτελέσουν τη βάση για μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής.

7. Ποιες θεματικές περιοχές καλύπτονται από την αυτό-αξιολόγηση και γιατί επιλέχθηκαν οι εν λόγω περιοχές;

Η αυτό-αξιολόγηση εξετάζει τις ακόλουθες επτά θεματικές περιοχές:

  • Η αποστολή, το όραμα και η κουλτούρα μέσα στον οργανισμό: η αποστολή και το όραμα του οργανισμού σας, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της στρατηγικής ενός οργανισμού και είναι, ως εκ τούτου, θεμελιώδεις για την κατεύθυνση των διεθνών δραστηριοτήτων εντός της Ευρώπης. Η κουλτούρα στο πλαίσιο ενός οργανισμού επηρεάζει την προθυμία των εμπλεκομένων στον οργανισμό σας, να υποστηρίξουν τη διαδικασία της αλλαγής.
  • Ηγεσία, στρατηγική και διοίκηση: μπροστά από τη σκέψη ηγεσία, μια στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού σας και την καλή επιχειρησιακή διοίκηση, είναι όλες επιτυχημένες δραστηριότητες για έναν οργανισμό, καθώς και για μια διαδικασία Εξευρωπαϊσμού.
  • Διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων (HR): αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα σε μια διαδικασία Εξευρωπαϊσμού, δεδομένου ότι ισχυρές επικοινωνίες και ομάδες με κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών στην Ευρώπη, είναι απαραίτητα για επιτυχή διεθνή συνεργασία.
  • Διαχείριση έργων: Αυτό καθιστά το μέσο για τη συστηματική εφαρμογή των δικών σας ιδεών και επίτευξη διαθέσιμων βιώσιμων αποτελεσμάτων. Η επίγνωση αυτών των μηχανισμών είναι απαραίτητη για διεθνή έργα και για μια διαδικασία Εξευρωπαϊσμού ως ένα έργο οργανωτικής ανάπτυξης.
  • Οικονομική δυνατότητα και οικονομική διαχείριση: αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με τις επενδύσεις, που είναι απαραίτητες για τις διεθνείς δραστηριότητες και τον επαγγελματικό έλεγχο των διεθνών οικονομικών καθηκόντων.
  • Συνεργασία και Εξωτερική Επικοινωνία: Η δημιουργία και ενίσχυση των διεθνών επαφών και σχέσεων σας είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής διεθνοποίησης, δεδομένου ότι χωρίς την τοπική υποστήριξη σε χώρες του εξωτερικού, για παράδειγμα, θα είναι σε θέση να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες, είτε καθόλου είτε μόνο με υψηλό κόστος συναλλαγών.
  • Ευρωπαϊκή διάσταση: όλοι οι οργανισμοί στην Ευρώπη υπόκεινται σε σημαντικές παραμέτρους. Αυτές κυβερνούν τις εργασίες τους και βρίσκονται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οργανισμός σας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να δώσει προσοχή στα πρότυπα και τη νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

8. Θα με βοηθήσει η αυτό-αξιολόγηση στην εξεύρεση εταίρων έργου για έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Μία από τις θεματικές περιοχές αυτό-αξιολόγησης ασχολείται με τη «Συνεργασία και Εξωτερική Επικοινωνία». Οι προτάσεις που θα λάβετε βασίζονται στην αυτό-αξιολόγηση σας γι’ αυτή την περιοχή συμφωνίας, στο πώς να δημιουργήσετε διεθνείς σχέσεις, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν μέχρι την ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων για Ευρωπαϊκές ή διεθνείς εργασίες.

9. Είναι εντελώς δωρεάν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης;

Ναι. Η ανάπτυξη του εργαλείου αυτό-αξιολόγησης υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus +. Η χρήση του εργαλείου σας προσφέρεται εντελώς δωρεάν.

10. Για ποιο είδος οργανισμού προοριζόταν το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης;

Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης προσφέρει μια ανάλυση στο συγκεκριμένο τομέα, μαζί με τις αντίστοιχες προτάσεις για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και την εκπαίδευση ενηλίκων. Επειδή η διαδικασία Εξευρωπαϊσμού ενός οργανισμού θα επηρεάσει διάφορους τομείς του οργανισμού, το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης έχει δομηθεί σύμφωνα με τις εν λόγω περιοχές (βλέπε ερώτηση 7). Αυτές οι οργανωτικές περιοχές μπορεί επίσης να βρεθούν σε ιδρύματα που έχουν διαφορετικό πεδίο ενδιαφέροντος. Είναι εξαιτίας αυτού που το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης επίσης προσφέρει πιο ουσιαστικά αποτελέσματα για τους οργανισμούς από άλλους τομείς.

11. Ποιος πρέπει να διενεργεί την αυτό-αξιολόγηση για έναν οργανισμό ή επιχείρηση;

Η αυτό-αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού ή της επιχείρησης σας. Σας προτείνουμε όπως διάφορα μέλη του προσωπικού να διεξάγουν την αυτό-αξιολόγηση ανεξάρτητα. Τα αποτελέσματα στη συνέχεια θα χρησιμεύσουν ως βάση για εποικοδομητική συζήτηση για την (περαιτέρω) ανάπτυξη μιας στρατηγικής Εξευρωπαϊσμού.

12. Πώς πρέπει να προετοιμαστώ για την αυτό-αξιολόγηση και ποια έγγραφα πρέπει να έχω στο χέρι;

Για να είναι έγκυρη η αυτό-αξιολόγηση του οργανισμού σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον οργανισμό σας καλά και να είστε έτοιμοι να το εξετάσετε και να πραγματοποιήσετε μια ειλικρινή εκτίμηση της κατάστασής του. Δεν χρειάζεται καμία συγκεκριμένη πληροφορία για την αυτό-αξιολόγηση που θα απαιτούσε έρευνα σε έγγραφα του οργανισμού σας.

13. Πόσο διαρκεί η αυτό-αξιολόγηση;

Χρειάζονται περίπου 30-45 λεπτά για να ολοκληρώσετε την αυτό-αξιολόγηση.

14. Είναι δυνατό να ολοκληρώσετε μόνο επιλεγμένες θεματικές περιοχές από το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης;

Όχι, ο Εξευρωπαϊσμός είναι ένα θέμα που επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό σας. Ως εκ τούτου, έχουμε υιοθετήσει μια προσέγγιση η οποία αξιολογεί τον οργανισμό σας ως σύνολο. Για να λάβετε μια αξιολόγηση για τον οργανισμό σας, είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε όλες τις θεματικές περιοχές.

15. Μπορώ να αφήσω την αυτό-αξιολόγηση και να τη συνεχίσω κάποια άλλη στιγμή;

Μετά από αυτό, πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Μπορείτε να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στην αυτοαξιολόγησή σας αργότερα με τη βοήθεια αυτών των πληροφοριών.

16. Μπορώ να δω τις ερωτήσεις και τις πιθανές απαντήσεις πριν από τη διενέργεια της αυτοαξιολόγησης;

Όχι. Θα λάβετε πρόσβαση στις ερωτήσεις και τις πιθανές απαντήσεις μόνο αφού συνδεθείτε.

17. Μπορώ να αποθηκεύσω τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησης μου;

Εάν έχετε αποθηκεύσει την αυτοαξιολόγησή σας, θα μπορείτε να συνδεθείτε ξανά αργότερα και να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στα αποτελέσματά σας.

18. Πώς βαθμολογείται ο οργανισμός μου για τον Εξευρωπαϊσμό του;

Για κάθε μία από τις τέσσερις περιγραφές κατάστασης για ένα θέμα, έχει δοθεί μια βαθμολογία. Οι βαθμοί για κάθε θεματική περιοχή, καθώς και ο συνολικός αριθμός των βαθμών, υπολογίζονται σύμφωνα με τις επιλεγμένες περιγραφές της κατάστασής σας. Με βάση αυτούς τους βαθμούς, θα λάβετε μια αξιολόγηση που θα δείξει πού βρίσκεται ο οργανισμός σας επί του παρόντος στη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού του. Η αξιολόγηση αυτή θα καλύπτει τόσο επιμέρους θεματικούς τομείς όσο και τη συνολική βαθμολογία σας. Όλα τα θέματα και οι θεματικές περιοχές έχουν την ίδια βαρύτητα στη συνολική αξιολόγηση του οργανισμού σας.

19. Πώς θα πρέπει ο οργανισμός μου να ερμηνεύσει το αποτέλεσμα της αυτό-αξιολόγησης του;

Το αποτέλεσμα της αυτό-αξιολόγησης είναι μια εκτίμηση του οργανισμού σας που αντιστοιχεί στη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού του. Στη βάση αυτής της αξιολόγησης θα λάβετε συστάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Ένας οργανισμός μπορεί να εντοπιστεί σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, αλλά αυτά δεν κατατάσσονται ως «καλά» ή «κακά». Όντας σκεπτόμενος προς τα εμπρός, σημαίνει την έναρξη ή την άσκηση σε μια αναπτυξιακή διαδικασία στον οργανισμό σας.

20. Μπορώ να δημοσιεύσω το αποτέλεσμα της αυτό-αξιολόγησής μου και τις συστάσεις για μελλοντική δράση;

Πρέπει να γνωρίζετε κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης ή των προτεινόμενων εισηγήσεων υπόκεινται στο Creative Commons Attribution ShareAlike License Version 4.0 (CC-BY-SA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode). Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό στους όρους χρήσης και στο αποτύπωμα.

21. Πώς διασφαλίζονται οι εμπιστευτικές συναλλαγές με τα δεδομένα μου;

Η EU-Fundraising Association e.V., παίρνει την προστασία των δεδομένων σας πολύ σοβαρά. Θέλουμε να γνωρίζετε πότε συλλέγουμε δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι έχουν τηρηθεί οι κανονισμοί σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

22. Ποια είναι τα πρότυπα πίσω από το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης;

Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης είναι χτισμένο στην εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της οργανωτικής ανάπτυξης και της διαχείρισης της αλλαγής, καθώς και στην ολοκληρωμένη πρακτική τεχνογνωσία στον τομέα της διεθνοποίησης των οργανισμών. Η γνώση αυτή προστέθηκε από μια έρευνα που διεξήχθη σε όλη την Ευρώπη, με 520 συμμετέχοντες στην ομάδα στόχο μας. Παράλληλα με αυτό, χρησιμοποιήσαμε την τεχνογνωσία στην κοινοπραξία μας στα ερευνητικά πεδία της «διεθνοποίησης» και «στρατηγικής διαχείρισης».

23. Ποιος έχει αναπτύξει το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης;

Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης αναπτύχθηκε ως μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εξευρωπαϊσμός – Εργαλείο Αξιολόγησης Οργανωτικής Ωρίμανσης για τον Εξευρωπαϊσμό των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επτά οργανισμοί από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Γερμανία και την Ουγγαρία συμμετείχαν στο έργο αυτό. Τέσσερις από αυτούς τους επτά οργανισμούς είχαν εμπειρία στη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού και έξι στην οργανωτική ανάπτυξη. Όλοι οι οργανισμοί παρέχουν εκπαίδευση και μοιράζονται ένα ενδιαφέρον για τον Εξευρωπαϊσμό των μελών και των πελατών τους. Σύμφωνα με την κεντρική αρχή της ανταλλαγής γνώσεων, οι εταίροι επενδύουν συλλογικά την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ανάπτυξη της διαδικτυακού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης.

24. Απαιτείται εξωτερική υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός Εξευρωπαϊσμού ή στρατηγικής διεθνοποίησης;

Ένας οργανισμός δεν μπορεί να αναθέσει τη διεθνοποίηση του σε τρίτους. Η εξωτερική υποστήριξη, ωστόσο, προσφέρει κάποιες ευκαιρίες: είναι ευκολότερο για τους εξωτερικούς συμβούλους, για παράδειγμα, να αντιμετωπίσουν τα ταμπού στον οργανισμό σας. Λόγω της εμπειρίας τους, μπορούν γρήγορα να προσδιορίσουν ποια εμπόδια θα πρέπει να αναμένονται και ποια θέματα δεν αντιμετωπίζονται εις βάθος. Η εξωτερική υποστήριξη μπορεί επίσης να βοηθήσει την προώθηση του έργου της «Διεθνοποίησης ενός οργανισμού», έτσι ώστε να μην ξεφύγει από την ημερήσια διάταξη, λόγω άλλων προτεραιοτήτων των ημερήσιων εργασιών σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική υποστήριξη εδώ.

25. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω αν έχω βιώσει τεχνικές δυσκολίες, ενώ χρησιμοποιώ το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης;

Εάν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα, παρακαλώ ενημερώστε την EU-Fundraising Association e.V., μέσω της φόρμας επικοινωνίας.


Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης, μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας: info@emcra.eu.