Πρότυπα

Εξευρωπαϊσμός

Ποιοτικά πρότυπα

Οι οργανισμοί αρχίζοντας να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διεθνείς δραστηριότητες, θα ανακαλύψουν ότι αυτό συνεπάγεται με νέες προκλήσεις. Πρότυπα που εστιάζουν σε διεθνείς δραστηριότητες, θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα από την πρώτη μέρα, κατά την εφαρμογή Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων και δουλεύοντας μαζί με διεθνείς εταίρους.

Εμείς θα εισάγουμε πρότυπα για εσάς εδώ για διεθνείς εργασίες, που έχουμε είτε βοηθήσει να αναπτυχθούν, είτε έχουμε επαληθεύσει από μόνοι μας. Αυτός ο κατάλογος προτύπων θα ανανεώνεται τακτικά.

I. Κώδικας Δεοντολογίας για τη Διαχείριση Έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι μια συλλογή από αρχές και αξίες, για άτομα και οργανισμούς που εμπλέκονται στη διαχείριση έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφει τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες με λεπτομέρεια, που οι διαχειριστές έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαθέτουν για να μπορέσουν να εφαρμόσουν με επιτυχία τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας, είναι να συμβάλει στη συνεχή βελτιστοποίηση της διαχείρισης έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας, άτομα και οργανισμοί επιβεβαιώνουν ότι εκτελούν έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας που αυτός καθορίζει.

Υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η ιστοσελίδα της EU-Fundraising Association e.V., σας δίνει τη δυνατότητα να δεσμευτείτε εθελοντικά σε έναν εξατομικευμένο Κώδικα Δεοντολογίας.

Δημόσιος κατάλογος υπογραφόντων: Μπορείτε να δείτε ποια άτομα και οργανισμοί έχουν ήδη υπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας εδώ.