проекта

Относно

Проектът „Европеизация“

Европейският проект „Европеизация“ е разработен с цел подпомагане на организациите по пътя им към Европа чрез онлайн инструмент за самооценка, който предоставя на институциите подробни индивидуални препоръки за бъдещи действия. Проектът е финансиран от програма Еразъм+ и се провежда в рамките на 2 години от 7 партньора от 5 европейски държави.

Този проект е отличен като „Пример за добра практика“ от Националната Агенция по програма Еразъм+ NA-BiBB.

Европейската комисия е определила амбициозни цели за програма Еразъм+ за периода 2014-2020 г.: почти 4 млн. европейци трябва да участват във формални и неформални образователни дейности в чужбина и трябва да се създадат 125 000 международни европейски партньорства. Специално внимание се обръща на „новодошлите“: организации, които по-рано не са участвали в европейски или международни проекти.

Много организации обаче не са достатъчно подготвени за изпълнение на тези цели или за провеждане на стратегии за европеизация. На институциите често им липсва широк набор от възможности в областта на човешките ресурси или в други оперативни, технически и финансови области. Проектът „Европеизация“ ще помогне на организациите да идентифицират необходимите компетенции за работа на международно ниво чрез онлайн инструмент за самооценка. Инструментът ще предостави по-голяма яснота относно силните и слабите им страни, както и съвети за развитие на съответните умения.

Този инструмент за самооценка може да се използва във всички сектори (ПОО, образование за възрастни и други сектори), във всички европейски държави и за всички видове организации (публични, частни, с идеална цел), независимо дали са активни на местно, регионално, национално или международно ниво.

Очакваният резултат от този проект е образователните институции да бъдат по-добре подготвени за европеизация и да развият по-успешни и трайни стратегии за европеизация и интернационализация.

Проектът е финансиран от Европейския съюз в рамките на програма Еразъм+, КД2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Наименование на проекта: “Европеизация – инструмент за самооценка на степента на зрялост в европеизацията на организации от сектора на образованието”
Номер на проекта: 2014-1-DE02-KA200-001539