партньорите

Относно

Кой стои зад този инструмент?

Проектът е иницииран от emcra GmbH и обединява седем организации от Германия, България, Кипър, Унгария и Хърватия. Четири от тези организации имат опит в процеса на европеизация, а шест от тях – в организационното развитие. Всички те предлагат образователни и обучителни услуги и имат интерес към улесняване на процеса на европеизация на техните членове и клиенти. Всички партньори споделят виждането, че отварянето към Европа води до подобряване на услугите и представянето на образователните организации.

В съответствие с принципа за споделяне на знание, партньорите успяха да съчетаят своята експертиза, за да разработят онлайн инструмент за самооценка. Координирани от emcra GmbH, партньорите имат равно участие във всички дейности по проекта.

emcra - Europa aktiv nutzen

emcra - Europa aktiv nutzen

emcra GmbH е водеща консултантска и обучителна компания в областта на публичното, национално и европейско финансиране и на управлението на проекти. emcra GmbH също така съдейства за организационното развитие на организациите, които се стремят към собствената си европеизация.

От 2002г. emcra GmbH подпомага процеса на европеизация на публични институции, предприятия, фондации и асоциации, както и разработването на техните стратегии за интернационализация.

emcra GmbH е регистриран доставчик на образователни услуги като е особено активна в сектора на професионалното образование и обучение и продължаващото образование. emcra работи за повишаване на компетентностите на желаещите да участват в национални и европейски проекти. Освен това emcra предлага обучение по организационно развитие, при което се прилага концепцията за „институционална готовност”.

EU-Fundraising Association

EU-Fundraising Association

The EU-Fundraising Association e.V. (EUFA) е европейски ориентирана организация, която насърчава развитието на европейските връзки и отношения. Регистрирана като организация с нестопанска цел през 2010г., асоциацията се развива като бързо растяща мрежа, в която участват повече от 100 индивиди и организации.

Приоритет за EUFA е утвърждаване на европейската интеграция и на европейското гражданство . EUFA се стреми да насърчава хората и организациите да мислят и да работят като участници в европейски екипи. Ето защо EUFA активно подкрепя професионализацията на европейското сътрудничество между различни заинтересовани страни.

EUFA съдейства за разработване на общи стандарти за качество за професионални дейности в ЕС. Освен това EUFA е сертифициращ орган на семинари в областта на европейското финансиране и европейските проекти и е съ-автор и инициатор на Етичния кодекс при управление на европейски проекти, разработен съвместно с 8 европейски партньори от 8 държави.

EUFA изпълнява собствени европейски проекти и участва в европейски консорциуми.

Търговско-промишлената палата в провинция Csongrád

Търговско-промишлената палата в провинция Csongrád

Търговско-промишлената палата в провинция Csongrád (CSMKIK) обхваща почти 1,500 предприятия от сферата на търговията, промишлеността, услугите и занаятите, които представляват почти 60% от икономическата сила на провинцията.

Ролята на Палатата е да подпомага своите членове като съдейства за подобряване на бизнес обкръжението, изготвя икономически анализи и прогнози, улеснява създаването на делови взаимоотношения, координира професионалното обучение, предоставя данъчни, правни и други консултации.

Освен това, в Палатата се помещава офисът на Европейската мрежа за предприемачество (EEN) и съответно е свързана с около 600 офиса в рамките на мрежата (в 50 държави), чиято цел е повишаване на степента на интернационализация и европеизация на МСП (особено на нововъзникващите).

От 2011г. Палатата е участвала в 13 европейски проекта.
Европейски център за качество

Европейски център за качество

Европейски център за качество ООД (ЕЦК) е консултантска компания, която е основана през 2001г. Компанията специализира в две основни насоки: разработване и управление на проекти в рамките на различни европейски програми, както и разработване и прилагане на международни стандарти за управление на качеството.

Компанията тясно си сътрудничи с чуждестранни партньори, включително образователни институции и университети, центрове за квалификация, неправителствени организации, консултантски компании, и др.

ЕЦК има опит в обучението на мениджъри и служители от МСП в приложението на различни стандарти за управление на качеството. От своето създаване, ЕЦК е разработил, реализирал и / или подпомогнал изпълнението на проекти в повече от 70 предприятия, повече от 13 общински проекти, както и повече от 15 проекта в рамките на европейските програми за образование.

Институтът за следдипломна квалификация

Институтът за следдипломна квалификация

Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) в София е основан през 1990г. Институтът работи като подразделение на Университета за национално и световно стопанство.

ИСК осигурява следдипломно обучение и професионална квалификация на 1100 български и чуждестранни обучаеми годишно, разпределени в седем центрове за обучение: център за международен бизнес; център за политика и право; център за счетоводство и контрол; център за развитие на управленски умения; център за управление на качеството; център за международни проекти и център за професионално обучение.

ИСК работи с висш и среден управленски персонал от държавния и от частния сектор, с предприемачи, държавни служители, експерти, както и с индивидуални обучаеми.

ИСК е участвал в повече от 30 европейски проекти както като координатор, така и като партньор.

Обществото за управление на проекти в Кипър

Обществото за управление на проекти в Кипър

Обществото за управление на проекти в Кипър (CPMS) е организация с нестопанска цел, създадена през 2008г. с цел да насърчава разпространението на международните стандарти за управление на проекти, техниките и сертифицирането по управление на проекти в Кипър, както и да популяризира ползите от възприемането на проектно ориентирана култура в компаниите и в обществото като цяло.

CPMS е националната асоциация в Кипър на Международната асоциация за управление на проекти (IPMA), най-авторитетната организация в областта на управлението на проекти с повече от 60 асоциации членки в цял свят.

Освен това CPMS е активен партньор в европейски проекти от 2012г., който допринася с експертизата си в управлението на проекти, финансовия мениджмънт и бизнес стандартите (ISO). CPMS съдейства за развитието на сектора за образование и обучение в Кипър.

Организацията на дунавските германци - Немската асоциация

Организацията на дунавските германци - Немската асоциация

Организацията на дунавските германци е хърватската асоциация членка на Немската асоциация (GA). Основана през 1992г., това е най-голямата организация в Хърватия, която представлява австрийското и немското малцинство, което обитава тези земи от векове.

Немската асоциация е член на Федералния съюз на европейските националности (FUEN) от 2011г., организация, която представлява гражданското общество, малцинствата, регионалните и малцинствените езици в Европа и която е също така член на Работната група за германските малцинства в Европа.

Благодарение на експертизата и опита си по проекти за малцинствата, GA е отговорна за съобразяването на хоризонталните политики в проекта „Европеизация”, например, като тества валидността на инструмента за самооценка по отношение на принципите за недискриминация.