Младежки иновационен център

Младежкият иновационен център – МИЦ
България

Младежкият иновационен център (МИЦ) е успешен пример за трансгранично сътрудничество в Европа. Той е създаден от български бизнес инкубатор съвместно с македонска фондация. Ето как се е случило това:

От една страна, Бизнес инкубаторът в град Гоце Делчев …

“БИГД” е учреден през 1998 с подкрепата на Програмата на ООН за развитие и община Гоце Делчев, град в област Благоевград в югозападна България. Той има за цел подпомагане на предприемачеството и социално-икономическото развитие чрез насърчаване на създаването и дейността на малките и средни предприятия, семейни предприятия и земеделски производители в региона. Тъй като БИГД също е и сертифициран център за професионално обучение (регистриран в Националната агенция за професионално образование и обучение), членовете на персонала на БИГД периодично вземат участие в журита на учебни фирми и състезания. Те са наблюдавали, че учениците имат понякога много ценни иновативни идеи, които могат да се превърнат в успешен бизнес с потенциални ползи за местната общност. Въпреки че БИГД е създаден, за да подкрепя тези млади предприемачи, той е с ограничен капацитет, за да им предоставя необходимите знания и умения в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

От друга страна, Фондацията за местно и ИТ развитие …

“ФМИТР” е създадена през 2001г. като инициатива на местната власт, бизнеса и гражданското общество на град Гевгелия, в югоизточната част на Бившата югославска република Македония (БЮРМ). Тя е насочена към насърчаване на политики за устойчиво развитие на местно и регионално равнище, с особен акцент върху енергийната ефективност и възобновяемата енергия, телекомуникациите, иновациите и предприемачеството.

Заедно, Младежкият иновационен център…

БИГД и ФМИТР, които са отдалечени на 170 км от един на друг, са решили да създадат съвместен Младежки иновационен център (МИЦ). Младежкият център е насочен към завършилите професионални училища в трансграничния регион Гоце Делчев – Гевгелия. Около 250 младежи от трансграничния регион се интересуват от иновациите и новите технологии. Според различни оценки около 880 безработни младежи и хората в неравностойно положение, като представители на малцинства, младежи в риск от социално изключване, самотни майки, биха искали да подобрят своите дигитални компетентности. С подкрепата на международен екип от експерти и ментори от публичния сектор, висши учебни заведения, търговски дружества и неправителствени организации, включително от Западна Европа, младежкият център е натрупал опит в повишаване на производителността и е утвърдил своята репутация. Младите предприемачи на центъра сега се възползват от курсове и семинари, които повишават техните умения в областта на ИКТ и пряко ги прилагат в своя бизнес сектор, като например трансграничният туризъм. Младите хора също могат да участват в иновационни работилници и иновационни лагери и да подготвят своите бизнес планове.

Една от тях е госпожа Катерина Хаджиева, която участва в курс по уеб-дизайн, организиран от МИЦ. За по-малко от година след обучението, младата дама разработи бизнес концепция и стартира свой собствен бизнес – модни магазини. Първият магазин е предназначен за деца и тийнейджъри. След не повече от шест месеца, Катерина отвори втория си магазин за мода, насочен към подрастващите и младите хора. В момента г-жа Хаджиева планира да стартира онлайн магазин, допълвайки традиционния бизнес с онлайн присъствие. Катерина оценява приноса на МИЦ за нейния бизнес успех: “Центърът за иновации ми помогна да получа ценни знания. Освен това, той засили моята вътрешната решителност и мотивация за бизнес. Знанието, мотивация и успеха в бизнеса са неразривно свързани! “

Освен това, създаването на МИЦ допринася за обогатяване на знанията на персонала на БИГД. С това ново знание, персоналът увеличава капацитета на БИГД при предоставяне на иновативни услуги. Служителите подобряват също своя усет за инициатива, творчество и иновации.