Проф. Теодора Георгиева

Международно бизнес училище Ботевград – МВБУ, Заместник ректор
България
www.ibsedu.bg

Теодора Георгиева е заместник-ректор на Международното висше бизнес училище (МВБУ), Ботевград, България. Висшето училище е създадено през 1992 г. То предлага обучение в бакалавърска, магистърска и докторска степен, както и продължаващо обучение. В училището е създаден Център за продължаващо обучение. Той предоставя специализирано и ориентирано към практиката обучение, което включва разнообразни програми, курсове, семинари, екипна работа, индивидуално консултиране. Обучението има за цел да увеличи компетенциите на мениджърите от частния и публичния сектор, да разшири и усъвършенства професионалната квалификация и индивидуалните умения на хората от всяка възраст, които желаят да придобият нови знания и умения.

Екипът на проекта: Как Вие лично разбирате термина „Европеизация“ и как считате, че се прилага от Вашата организация?

Теодора Георгиева: За мен европеизацията е процесът на придобиване на европейски ценности. За МВБУ европеизацията означава процес на възприемане на най-високите европейски образователни и обучителни стандарти, както и трансфер на най-добрите образователни практики.

Екипът на проекта: Прилага ли вече Вашата организация някаква форма на европеизация/интернационализация?

Теодора Георгиева: МВБУ прилага европейската система за трансфер на кредити ECTS и изучава най-добрите практики във висшето образование и продължаващото обучение. Учебните планове и методите на обучение съответстват на най-добрите примери в областта на европейското образователно пространство. Още от създаването си училището осъществява международното сътрудничество в образованието и обучението с висши училища и организации за продължаващо обучение в Дания, Холандия и САЩ.
То е получавало финансова подкрепа за проекти за продължаващо обучение от програмата PHARE и неотдавна приключи проект по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2007-2013.

Екипът на проекта: Притежава ли Вашата организация стратегия за европеизация/интернационализация?

Теодора Георгиева: МВБУ търси нови партньори, за да разшири своята интернационална мрежа. Стратегията за европеизация и интернационализация са неразделна част от общата стратегия за развитие на МВБУ до 2020 година.

Екипът на проекта: Кое е най-голямото предизвикателство, пред което се е изправяла Вашата организация в своите дейности по европеизация/интернационализация?

Теодора Георгиева: Основните предизвикателства са различията в законодателните системи в областта на образованието в различните страни, в културата и процеса на вземане на решения. За доброто сътрудничество е необходимо също така добро владеене на чужди езици. Важно предизвикателство е също така времето, необходимо за разработването и периодичното отчитане на проектите. За справяне с тези предизвикателства е необходимо да се поддържат непрекъснати комуникации с партньорите и да се изясняват задачите.
Съпротива се оказва най-вече от административния персонал.
Основните предизвикателства бяха в управлението на проектите и финансовия мениджмънт.

Екипът на проекта: В кои области дейностите по европеизация/интернационализация са оказали най-голямо въздействие върху Вашата организация?

Теодора Георгиева: Европеизацията като част от интернационализацията на училището не промени неговата мисия, визия и стратегическо управление. Тя обаче има много важно влияние върху човешките ресурси и проектното управление. Допринесе за развитието на международния опит на преподавателите и административния персонал. Преподавателите и служителите на МВБУ придобиха знания и умения да разработват проектни предложения и да осъществяват проекти. Подобриха се също така екипната работа и координацията на изпълнението на задачите от проекта. Финансовото управление също беше усъвършенствано.
Промените бяха успешни за МВБУ. Основният резултат е по-високата степен на увереност на екипа да разработва и изпълнява европейски проекти и проекти по оперативните програми в България.

Екипът на проекта: Как виждате Вашата европеизирана организация в бъдеще?

Теодора Георгиева: МВБУ ще разшири своята мрежа от европейски и други чуждестранни партньори както във висшето образование, така и в продължаващото обучение. Училището ще изпълнява също така роля в транс-регионалното сътрудничество с образователни партньори от Западните Балкани и като център за технологичен трансфер в областта на европейските проекти.

Екипът на проекта: Какъв е Вашият съвет към други организации, за да управляват по-добре процесите на европеизация и интернационализация?

Теодора Георгиева: Не се страхувайте да се включвате активно в международното сътрудничество. Инвестирайте също така в обучението на персонала и проследявайте възможностите за финансиране на процесите на европеизация. Планирайте човешките и финансовите си ресурси за успешна европеизация.