Карла Дуерте

Център за бизнес инициативи Beira Aguieira – IEBA
Португалия
www.ieba.org

Екип на проекта: Как лично Вие разбирате термина „европеизация“ и как планирате тя да бъде приложена във Вашата организация?

Карла Дуерте: Вярваме, че европеизацията е процеса на участие в ЕС чрез планиране и изпълнение на проекти за европейско партньорство, присъединяване към европейски асоциации и нетуъркинг с организации и професионалисти в различни европейски държави. За IEBA това включва създаване на възможности за португалски граждани и организации (компании, асоциации, общини и др.), за да могат да участват в европейски мобилности и обмен, организиран в други европейски държави.

Екип на проекта: В какъв тип европейски дейности участва IEBA?

Карла Дуерте: IEBA в момента участва в 3 европейски проекта, които са финансирани по програма Еразъм+, в рамките на политиките на дирекцията и програмите за “Образование, обучение, младеж и спорт“. През последните 20 години IEBA участва в 85 проекта за социална иновация и развитие, 51 от които са реализирани на национално ниво, а 34 – в цяла Европа. Европейските рамкови програми, в които сме участвали са инициативите за заетост и социална солидарност – ‘EMPLOYMENT & ADAPT’, ‘EQUAL’, програма „Леонардо да Винчи“ (пилотни проекти, референтни материали и мобилности), програма „Грюндвиг“ (подготвителни посещения, партньорства за обучение и многостранни проекти), програма “Учене през целия живот”, програма за международно сътрудничество „ИНТЕРРЕГ“, „Инициатива за електронно обучение“, програма „Интелигентна енергия – Европа“ (Intelligent Energy Europe (IEE))‚ „Програма за социален диалог“, програма „Европа за гражданите“, програма „Права, равенство и гражданство“ и инициативите „Младеж“, „Спорт“, „Прогрес“ и „Еразъм+“.

Екип на проекта: Има ли организацията Ви стратегия за европеизация или интернационализация?

Карла Дуерте: Да! IEBA има вътрешен офис, който се занимава с промотиране на проекти и други инициативи за задоволяване на нуждите на гражданите, общности, организации и региони съгласно национални и европейски политики и програми и съгласно местни и регионални стратегии за управление.

Екип на проекта: Кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправена IEBA в европейската си дейност?

Карла Дуерте: Най-голямото предизвикателство е да разбира и да бъде разбрана, както и да създава консенсус между мултидисциплинарно и културно разнообразни работни екипи.

Екип на проекта: В кои области от организацията Ви досега европеизацията има най-голямо влияние?

Карла Дуерте: Най-голямото влияние на европеизацията върху IEBA е новата способност за откриване на местни партньорски организации в почти всяка европейска държава, създаването на международен екип с компетенции, необходими за работа в междукултурен европейски контекст и способността за планиране и изпълнение на европейски проекти в райони, които не са толкова урбанизирани и следователно са по-малко развити от този, в който ние сме базирани.

Екип на проекта: Къде виждате европеизираната си организация в бъдеще?

Карла Дуерте: IEBA иска да продължи да развива способността си да работи на европейско ниво, като участва в повече и по-различни европейски програми, създавайки нови европейски партньорства и мрежи с професионалисти и организации от цяла Европа и ангажирайки повече вътрешни човешки ресурси и повече португалски граждани и организации.

Екип на проекта: Какъв би бил съвета Ви към други организации, за да могат по-добре да управляват процеса си на европеизация или интернационализация?

Карла Дуерте: Моят съвет би бил да се предостави продължаващо обучение от самото начало, за да се помогне на персонала да придобие компетенциите, необходими за процеса на европеизация или интернационализация. Също така е полезно да има редовно участие в нетуъркинг групи, на които може да вярвате, тъй като те са отлична възможност за развитие на връзки с организации от различни европейски държави. Също така препоръчвам участие в европейска асоциация и контакт с национална агенция за европейски проекти, както и с национални информационни центрове и европейски офиси. Добра отправна точка е установяването на контакти с представителствата на европейските институции във Вашата държава или регион.