Агнес Мелене Пакозди

Професионално училище Йозеф Корози
Учител по английски език и ръководител на международни проекти
Унгария
www.korosy.hu

Професионалното училище József Kőrösy към центъра за професионално образование в Сегед предлага курсове за обучение по бизнес и икономика с продължителност 4, 5 и 6 години. Освен икономическите дисциплини, училището обръща значително внимание на чуждоезиковото обучение. Г-жа Ágnes Pákozdi Melegné е един от учителите по английски език и също така отговаря за участието на училището в международни проекти.

Екип по проекта: Как Вие лично разбирате термина европеизация?

Ágnes Melegné Pákozdi: Разбирам го като отнасящ се до откритостта към други култури; като мотивация за нашите ученици да бъдат открити и любознателни. Владеенето на чужд език е абсолютно необходимо. За нас е важно да наблюдаваме как учителите работят в чужди държави и как учениците се обучават според различни системи за професионално образование. Това са ценностите, върху които се фокусираме. Стараем се да привлечем възможно повече учители към програмите за мобилност, тъй като участието в тях ни позволява да събираме полезни материали, които да включваме в нашите програми за чуждоезиково обучение. Към днешна дата програмите за мобилност са наш основен фокус като привилегията за участие в тях бе именно учителите по чужди езици. Сега обаче бихме искали да включим и учители по професионалните дисциплини. Така ще можем да обхванем повече добри практики, които да адаптираме и трансферираме в наши условия. Аз лично харесвам практическата ориентация и модела за самооценка на германската образователна система и вече съм включила някои от тези елементи в моята учителска практика.

Екип по проекта: Вие споменахте, че Вашата организация има активна международна дейност. Бихте ли споделили с нас кога и как започна тя?

Ágnes Melegné Pákozdi: Нашето първо партньорство започна през 1990г. с училище в Швейцария и връзката между нас остава здрава и до днес. Ние редовно провеждаме три вида дейности съвместно с швейцарското училище: всяка година даваме възможност на един или двама ученици да прекарат цяла учебна година в Швейцария; по време на първия семестър 20 от нашите ученици прекарват една седмица в Швейцария с цел развитие на чуждоезикови компетенции; по време на втория семестър посрещаме група швейцарски ученици. През седмиците на техния престой обикновено разделяме учениците в по-малки групи, една от които ползва немски език, а другата – английски език в процеса на работа по различни задачи. Така се грижим за усъвършенстване на подготовката и по двата езика. Вероятно знаете, че за съжаление на Швейцария бе отказана възможността да кандидатства за допълнителни европейски средства, но това не оказва влияние на нашето сътрудничество: ние все още можем взаимно да се подкрепяме.

От 2013г. имаме успешно сътрудничество с училище от гр.Кил в Германия. Двете училища реализират мобилности, в които учениците стажуват в чужбина за период от три седмици в компания, която отговаря най-добре на техния професионален профил. Тези компании включват банки, застрахователни компании и финансови отдели на различни компании.

Имаме партньорство и с друго немско училище от гр. Фльоа макар това партньорство да е сравнително младо, тъй като съществува от последните две години.

Екип по проекта: Каква финансова подкрепа от ЕС сте ползвали, за да развивате Вашето международно сътрудничество?

Ágnes Melegné Pákozdi: На настоящия етап ползваме предимствата преди всичко на програмата „Еразъм +”, макар че в по-ранни етапи сме кандидатствали за финансова подкрепа в рамките на програмите „Коменски” и „Леонардо да Винчи”. Когато Швейцария беше отстранена от списъка с потенциални бенефициери по проекти на ЕС, трябваше да идентифицираме алтернативни начини за финансиране на сътрудничеството ни с швейцарския партньор тъй като бяхме мотивирани да го запазим заради положителните резултати. За тази цел се свързахме с представители на бизнеса, които имаха желание да подкрепят нашите ученици и да станат техни спонсори.

Екип по проекта: Кое е най-голямото предизвикателство, с което Вашата организация се е сблъсквала по повод на международната Ви дейност?

Ágnes Melegné Pákozdi: Най-голямото предизвикателство за нас винаги е било идентифицирането на подходящи компании, в които нашите чуждестранни ученици да проведат своя стаж. За нас винаги е било много важно да открием компании, които напълно отговарят на професионалния профил на нашите ученици и едновременно с това правим най-доброто, на което сме способни, за да удовлетворим персоналните предпочитания на нашите ученици. Много често ученици, които са приятели и заедно провеждат мобилност желаят да живеят на едно място и да провеждат практическото си обучение в една и съща компания. Правим всичко възможно, за да отговорим на техните предпочитания. Трябва да споделя, че бизнес секторът не е толкова отворен, колкото би трябвало да бъде.

Екип по проекта: Предизвикателствата, които споменахте са резултат от външни за организацията Ви фактори. Срещали ли сте предизвикателства, чийто източник са вътрешни за Вашата организация фактори?

Ágnes Melegné Pákozdi: Трябва да подчертая, че ръководството на училището с всички сили подкрепя всяка една международна инициатива. Действително считам, че най-голямото предизвикателство пред нашата организация е идентифицирането на подходящи партньори за сътрудничество. Предизвикателство е и получаването на одобрение на нашите проектни предложения. На настоящия етап в нашата организация не разполагаме с професионалист за разработване на проекти, но целта ни е да осигурим обучение на нашия персонал за разработване на проектни предложения и за управление на проекти. Честно казано ние не се страхуваме нашите проектни предложения да бъдат отхвърлени, тъй като оценките на предложенията са отличен индикатор за нещата, които трябва да подобрим следващия път и как бихме могли да ги използваме в наша полза.

Второто най-голямо предизвикателство е факторът време. Тъй като училищата са централизирани, те не могат сами да решават финансовите въпроси. Ето защо ние не сме в състояние да назначим служител, чиято единствена отговорност е управлението на международната дейност макар това да е идеалното решение. На настоящия етап с тези задачи се занимава група от мотивирани учители на почти „благотворителна” основа, без да имат никаква финансова подкрепа за изпълняваните задачи.

Екип по проекта: Обмисляте ли във Вашата организация да засилите международната си дейност?

Ágnes Melegné Pákozdi: Разбира се, няма съмнение. Това е основен приоритет за нашата организация.

Екип по проекта: Мислите ли, че това ще бъда постигнато с Вашите настоящи партньори или ще разширявате списъка с нови партньори?

Ágnes Melegné Pákozdi: Настоящите ни партньорства са много силни, но това не означава, че не търсим нови чуждестранни партньори. Редовно работим с платформата за пасване на партньори на фондация Темпус (Националната агенция в Унгария).

Екип по проекта: Вашата организация има ли стратегия за интернационализация?

Ágnes Melegné Pákozdi: През 2014г. присъствах на международен семинар в Хелзинки, по време на който една от основните теми беше за важността на стратегията за интернационализация. Когато се върнахме у дома от Финландия, ние се заловихме за работа и отчитайки нашите приоритети, разработихме стратегия за интернационализация на нашата организация.

Екип по проекта: В коя от областите на Вашата организация почувствахте най-силно положителното въздействие на европеизацията?

Ágnes Melegné Pákozdi: По време на нашата европейска работа ние провеждаме редица дейности по разпространение на информация. Правим снимки, създаваме уеб страници и можем да бъдем забелязани на редица събития. В резултат на това много хора разбраха за нашата международна дейност. Много ученици ни избират именно защото знаят, че нашата организация предлага възможност за участие в мобилности. Също така неоспорима полза от международната ни дейност е подобряването на репутацията на нашата институция.

Екип по проекта: Къде виждате Вашата европеизирана институция в бъдеще?

Ágnes Melegné Pákozdi: Убедена съм, че ще продължаваме активно за участваме в проекти и тъй като всичките ни настоящи партньори са от немскоговорящи региони, наистина имаме желание да установим успешно сътрудничество с организации с друга езикова принадлежност.

Екип по проекта: Какво бихте посъветвали други организации, за да управляват по-добре своя процес на европеизация?

Ágnes Melegné Pákozdi: Категорична съм, че откритостта е ключът към успешна интернационализация. Много организации се страхуват да започнат международна дейност. Международната дейност определено изисква много време и енергия, и за да бъда напълно откровена, трябва да инвестирате немалко пари тъй като финансова подкрепа е налична само за определени дейности. Връзките с обществеността са важни, при което от ключово значение е да се грижите за информираността на родителите и на спонсорите. Необходимо е постоянно търсене. От опит обаче мога да кажа, че енергията и времето, които инвестирате неизбежно ще облагодетелстват Вашата организация в дългосрочен период.